Overslaan en naar de inhoud gaan

Anti-Pest Trainingen voor Onderwijsprofessionals

Onze cursussen, workshops & trainingen, een brug tussen theorie en praktijk

Naast onze cursussen en workshops bieden we ondersteuning en advies aan deelnemers. Dit zorgt ervoor dat de opgedane kennis en vaardigheden effectief worden geïntegreerd in uw schoolomgeving en dat u altijd terug kunt vallen op deskundige hulp wanneer nodig.

Met deze uitgebreide en flexibele aanpak streven we ernaarom onderwijsprofessionals niet alleen uit te rusten met de nodige tools en kennis, maar ook om hen te empoweren om actief bij te dragen aan een positieve verandering in hun schoolgemeenschap. Onze trainingen vormen de brug tussen de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk, en zijn afgestemd op de specifieke eisen die de Wet Veiligheid op school stelt aan scholen en onderwijsteams.

Door deel te nemen aan onze cursussen, workshops en trainingen, kunnen onderwijsprofessionals:

 • Diepgaand inzicht krijgen in de dynamieken van pesten als groepsproces.
 • Leren hoe ze een inclusieve en ondersteunende omgeving kunnen creëren die pestgedrag voorkomt en bestrijdt.
 • Vaardigheden ontwikkelen om proactief en effectief in te grijpen in pestsituaties.
 • Voldoen aan de eisen van de Wet Veiligheid op school door een veiliger en positiever schoolklimaat te bevorderen.

Maatwerk trainingen

Elke school en elke klas is uniek. Daarom bieden wij op maat gemaakte trainingen die afgestemd zijn op de specifieke behoeften en uitdagingen van uw school of onderwijsteam. We bespreken uitgebreid uw situatie en passen onze programma's aan om maximale impact te waarborgen.

Interactieve workshops

Onze workshops zijn interactief en participatief, ontworpen om onderwijsprofessionals niet alleen te informeren, maar ook om hen te betrekken en te inspireren. We gebruiken realistische scenario's en groepsdiscussies om de materie tot leven te brengen en de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk te verzekeren.

Praktijkgerichte cursussen

Onze cursussen richten zich op de praktische toepassing van de nieuwste inzichten in pestgedrag en groepsdynamieken. We combineren theoretische kaders met praktische oefeningen, zodat deelnemers leren hoe ze effectief kunnen ingrijpen en een positieve verandering kunnen bewerkstelligen.

Online & Offline flexibiliteit

We begrijpen de uitdagingen en beperkingen van het moderne onderwijs. Daarom bieden we onze trainingen zowel online (via platforms als Zoom en Teams) als offline aan, om ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde onderwijsprofessionals, ongeacht hun locatie of schema.

  Workshops OP'ers & NOP'ers

  Studiedag docenten

  Ons aanbod

  Studiedagen voor Docenten (PO, VO, MBO, Hogescholen & Universiteiten)

  Wij bieden op maat gemaakte programma's die zich richten op actuele uitdagingen, zoals traditioneel en online pesten.

  Studiemiddagen voor NOP'ers (omvattend en inclusief)

  Van teamleiders tot PABO-studenten, onze trainingen richten zich op elke laag van het onderwijssysteem.

  Trainingen voor coördinatoren & mentoren (gespecialiseerde strategieën)

  Naast algemene docentenprogramma's hebben we specifieke sessies voor Anti-Pest Coördinatoren en Aanspreekpunten Pesten, gericht op gespecialiseerde interventiestrategieën.

  Voorlichting voor directies & schoolbesturen (strategische aanpak)

  We bieden strategische inzichten om een schoolbrede positieve cultuur te bevorderen.

  Interactieve gastlessen en online Zoom-sessies (bewustwording op elk onderwijsniveau)

  Wij bieden aanpasbare gastlessen die geschikt zijn voor diverse onderwijsniveaus en zorgen ook voor ouderavonden in zowel kleinschalige als grootschalige settings om bewustzijn over pestpreventie te vergroten.

  Observatie & klassenbegeleiding (hands-on ondersteuning)

  Van het observeren van individuele studenten tot het aanpakken van complexe klassendynamieken, onze experts staan klaar om te helpen.

  Ouderavond, inclusief & toegankelijk

  Of je nu een groot publiek van 250 deelnemers of een intiemere groep van 15 hebt, we hebben iets voor jou.

  Training voor pedagogisch medewerkers: TSO & BSO

  Buiten de traditionele schoolomgeving verzorgen we essentiële programma's voor pedagogische professionals, zoals TSO-teams en BSO's, inclusief avonden speciaal voor ouders.

  Gevarieerde outreach

  • Gastouderbureaus
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Kinderdagverblijf (KDV)
  • Jongeren- en kindwerkers

  Workshops voor PABO-studenten en onderwijsassistenten

  VO pesten
  Basisschool pesten
  MBO

  Pesten als groepsproces: nieuwe wetenschappelijke inzichten

  Recente wetenschappelijke onderzoeken hebben een fundamentele verandering teweeggeebracht in ons begrip van pesten. We begrijpen nu dat pesten niet enkel een interactie is tussen de pester en het slachtoffer, maar een complex groepsproces. Deze nieuwe kijk op pesten vereist een totaal andere benadering, waarbij de gehele groep betrokken wordt bij het aanpakken van pestincidenten.

  De rol van omstanders

  Het is cruciaal om in te zien dat de omstanders – de groep leerlingen die getuige zijn van pesten – een sleutelrol spelen. Hun reactie op pestgedrag kan hetzij bijdragen aan het in stand houden ervan, hetzij helpen om het te stoppen. Wanneer omstanders actief ingrijpen of hun afkeuring tonen, kan dit een krachtig signaal afgeven dat pesten niet getolereerd wordt.

  Een geïntegreerde aanpak

  De erkenning dat pesten een groepsdynamiek is, heeft geleid tot de ontwikkeling van geïntegreerde anti-pestprogramma's. Deze programma's benadrukken het belang van het betrekken van de gehele schoolgemeenschap – inclusief leerlingen, leerkrachten, en ouders – bij het creëren van een veilige en ondersteunende schoolomgeving.

   

  Op naar een veiliger schoolklimaat

  Deze verschuiving naar een meer holistische en gemeenschapsgerichte aanpak van pesten, ondersteund door de Wet Veiligheid op school, stelt scholen in staat om een omgeving te creëren waarin elke leerling zich veilig en gewaardeerd voelt. Het gaat om het bouwen aan een cultuur waarin pesten niet simpelweg wordt gezien als een incident tussen individuele leerlingen, maar als een probleem dat de gehele gemeenschap aangaat en waarvoor de gehele gemeenschap een oplossing moet bieden.

  Conclusie: Een nieuwe richting in pestpreventie

  In onze trainingen en workshops integreren we deze essentiële inzichten en benaderingen, waarbij we de recente wetenschappelijke ontwikkelingen combineren met praktische strategieën. Door het trainen van onderwijsprofessionals, het betrekken van studenten, en het samenwerken met ouders, streven we ernaar om scholen te transformeren tot veilige, ondersteunende omgevingen waar pesten geen plaats heeft.

  Met deze geïnformeerde en geïntegreerde aanpak hopen we een nieuwe standaard te zetten in de manier waarop scholen omgaan met pesten, in lijn met de eisen en verwachtingen van de Wet Veiligheid op school. Het is onze missie om niet alleen kennis te delen, maar ook om een duurzame verandering te bewerkstelligen in het schoolklimaat, waarbij veiligheid en welzijn voorop staan

  Spreker Speakers Academy®

  Speakers Academy®

  Wet Veiligheid op School 

  Met de invoering van de Wet Veiligheid op School zijn er nieuwe eisen gesteld aan scholen rondom de aanpak van pesten. Deze wet onderstreept het belang van een veilige leer- en werkomgeving voor zowel leerlingen als medewerkers. Scholen worden aangemoedigd om:

  • Proactief beleid voeren
   Scholen moeten actief beleid ontwikkelen en implementeren om pesten te voorkomen en aan te pakken. Dit omvat het trainen van personeel en het betrekken van leerlingen en ouders in preventie-inspanningen.
    
  • Verantwoordelijkheid nemen
   De wet vereist dat scholen verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilig klimaat. Dit betekent niet alleen het aanpakken van incidenten wanneer deze zich voordoen, maar ook het proactief bevorderen van een positieve, inclusieve schoolcultuur.
    
  • Monitoring & Evaluatie
   Er wordt van scholen verwacht dat zij hun anti-pestbeleid regelmat

  ig monitoren en evalueren, om te zorgen dat de strategieën effectief zijn en blijven in het aanpakken van pestgedrag. Dit omvat het verzamelen van feedback van studenten, personeel en ouders, en het aanpassen van het beleid op basis van deze inzichten.

  Lees meer:

  Wet Veiligheid op school

  Hoe wordt pesten op scholen aangepakt? 

  Ouderavond

  Ouderavond heel groot
  back to top