Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy verklaring BOLWERKen

BOLWERKen, gevestigd aan de Hagensteeg 19, 7411 PV te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

BOLWERKen, Hagensteeg 19, 7411 PV Deventer, tel 06-20017161, bolwerken@hotmail.com

Persoonsgegevens die BOLWERKen verwerkt:

BOLWERKen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BOLWERKen verwerkt: 

 • Voor- en achternaam – Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Andere gegevens m.b.t. de deelnemer (o.a. gevraagd in intakeformulier) waaronder de hulpvraag – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv. in correspondentie en telefonisch. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BOLWERKen verwerkt 

BOLWERKen haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. BOLWERKen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. BOLWERKen raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat BOLWERKen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bolwerken.com, dan wordt deze informatie verwijderd. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt BOLWERKen persoonsgegevens 

BOLWERKen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het op maat maken van de dienstverlening (training/coaching/advies)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van nieuwsbrieven of informatie over follow-up mogelijkheden
 • Om contact op te kunnen nemen (per telefoon, e-mail of post) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die benodigd zijn voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

BOLWERKen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOLWERKen) tussen zit.

Hoe lang BOLWERKen persoonsgegevens bewaart 

BOLWERKen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. BOLWERKen hanteert de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: 7 jaar (gelijk met gehele administratie als gevolg van de wettelijke verplichting t.b.v. rapportage en afdracht aan de Belastingdienst). 

Delen van persoonsgegevens met derden 

BOLWERKen deelt en verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOLWERKen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij BOLWERKen een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die BOLWERKen van u heeft in een computerbestand (excel, word of pdf) naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bolwerken.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BOLWERKen reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . 

BOLWERKen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers…

Bescherming persoonsgegevens door BOLWERKen

BOLWERKen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@bolwerken.com

Logo BOLWERKen pesten & cyberpesten preventief aanpakken
back to top