Overslaan en naar de inhoud gaan

PRIMA: pesten voorkomen, signaleren & aanpakken

Als gecertificeerd PRIMA-begeleider kunt u ook terecht bij BOLWERKen. 

Pesten komt helaas veel voor; ongeveer 1 op de 10 kinderen wordt gepest. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, de schoolprestaties en het welzijn van kinderen. Terwijl de schooltijd leuk en leerzaam hoort te zijn, is vooral op school de kans op pesten groot. Voor het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten op scholen biedt VeiligheidNL de PRIMA pestaanpak aan, een modulair lespakket dat inzetbaar is voor groep 1 tot en met groep 8.

Het lespakket 

Het totale lespakket bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er een e-learning voor de leerkrachten, en een Pestmeter en lessenserie voor de leerlingen. De lessenserie richt zich op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden. Doordat dezelfde pijlers steeds terugkomen en de vaardigheden elk jaar weer geoefend worden, wordt er een doorlopende leerlijn gecreëerd. De lessen zijn interactief opgezet en er worden afwisselende werkvormen gebruikt, waaronder het bekijken van filmpjes, fysieke oefeningen, rollenspellen en puzzels.

Patricia met een groep mensen

Een pestvrije school?

Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer. Daar hebben kinderen ook recht op. Maar soms is dat lastig. Dan wordt er gepest op school. In Nederland kunnen scholen kiezen uit verschillende pestprogramma’s. Eén van de dertien door de Commissie Anti-pestprogramma’s goedgekeurde pest-aanpakken is PRIMA van VeiligheidNL.

Leo Zandbergen, basisschool Jan Campert: "De PRIMA-aanpak geeft onze school duidelijke kaders en kapstokken om pesten op school effectief aan te pakken. Zo maken wij op onze school in het begin van het schooljaar in alle groepen afspraken met de kinderen over pestgedrag. Niet van bovenaf, maar met elkaar. Ook voor het hele schoolteam is duidelijk welke stappen we moeten nemen bij pestgedrag. Onze school straalt uit dat wij pestgedrag gewoonweg niet accepteren."

 

Uniek en onderscheidend anti-pestprogrammaremove

PRIMA is een uniek en onderscheidend anti-pestprogramma:

 • schoolbrede aanpak, waarbij zowel schoolpersoneel als de leerlingen en hun ouders en verzorgers worden betrokken;
 • doorlopende leerlijn;
 • erkend en effectief programma;
 • flexibiliteit door modulaire on- en offline elementen;
 • lage kosten, doordat VeiligheidNL geen winstoogmerk heeft

Prima is een antipest programma voor basisscholen. De scholen worden twee jaar begeleid bij het in- en uitvoeren van een integrale aanpak van pesten op schoolniveau (o.a. training van leerkrachten), groepsniveau (groepslessen) en individueel niveau (individuele begeleiding). Het doel is het verminderen en voorkomen van pestgedrag.

De activiteiten vinden plaats op drie niveaus:

 • Op schoolniveau, onder andere door het instellen van een Kernteam Pesten, het opstellen van een antipestbeleid en een schoolbrede ouder-avond.
 • Op groepsniveau, onder andere door het afnemen van de PRIMA-Pestmeter bij leerlingen in groep 6, 7 en 8, het opstellen en regelmatig bespreken van regels over pesten in de groep en het volgen van een lessenserie.
 • Op individueel niveau maatregelen om pesten te stoppen, onder andere door een werkwijze bij het signaleren, onderzoeken en behandelen van pestincidenten.

Deze activiteiten worden structureel ingevoerd over een periode van twee jaar met begeleiding door een gecertificeerd PRIMA-begeleider. PRIMA is door het Nederlands Jeugdinsituut gekozen als beste interventie tegen pesten. Bekijk hier de toestingsinformatie op de site van het NJI

Doelgroep
Om pesten aan te pakken, is het van belang alle betrokkenen in de omgeving van de leerlingen mee te nemen in een pestaanpak. Dit zijn:

 • Alle leerlingen. Het gaat niet alleen om de leerlingen die direct betrokken zijn bij pestincidenten. In alle groepen worden er groepsafspraken opgesteld. Alle leerlingen van de bovenbouw vullen de Prima-Pestmeter voor leerlingen in en doen mee aan het lespakket bij de film Spijt!
 • Alle personeelsleden van de school (van directeur tot en met conciërge)
 • Alle leerkrachten vullen de Prima-Pestmeter voor leerkrachten in en volgen de e-learningmodule. Het ondersteunend personeel is op de hoogte van alle Prima-afspraken die er gemaakt wordenAlle ouders/verzorgers en andere opvoeders/begeleiders van bijvoorbeeld voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn, na het schoolpersoneel, de belangrijkste volwassenen die kunnen meehelpen pesten te voorkomen en, als het zich voordoet, pesten te stoppen. Daarom is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn over pestproblematiek en op de hoogte zijn van de voornemens van de school. Ook voor- en buitenschoolse opvangorganisaties waarmee samengewerkt wordt, moeten op de hoogte zijn van Prima. Circa 30 ouders van leerlingen vullen de Prima-Pestmeter voor ouders in.


Duur van de Prima-aanpak
Een school die aan de slag gaat met de Prima-aanpak voert gedurende twee jaar stapsgewijs alle Prima-onderdelen uit, die onderverdeeld zijn in drie niveaus (schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau). 

Minimaal aanbevolen acties zijn:

 • De school stelt een invoeringsplan op voor de twee schooljaren waarin de Prima-aanpak centraal zal staan.
 • De school vormt een Kernteam Pesten bestaande uit minimaal drie en maximaal zes personen. Dit kernteam komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de voortgang en knelpunten met betrekking tot Prima te bespreken. De coördinator van het Kernteam Pesten neemt initiatief om Prima onder de aandacht te houden.
 • De school organiseert een ouderbijeenkomst op school- en/of op groepsniveau.
 • Alle leerkrachten en andere personeelsleden op school volgen de e-learningmodule van Prima.
 • Alle leden van het Kernteam Pesten volgen twee intervisiebijeenkomsten die de school organiseert.
 • De Prima-Pestmeter wordt afgenomen, bestaande uit de Prima-Pestmeter voor leerlingen (twee meetmomenten), de Prima-Pestmeter voor leerkrachten en de Prima-Pestmeter voor ouders. Voorwaarde: de Pestmeter wordt ingevuld door alle betrokkenen (bovenbouwleerlingen, directie, teamleiders, leerkrachten, MR/ouderschapsraad, selectie ouders) om een evenwichtig beeld te krijgen.
 • De Prima-lessenreeks bij de film Spijt! wordt uitgevoerd.
 • Een evaluatie van de Prima-aanpak aan het einde van ieder schooljaar. Het Kernteam Pesten verzorgt deze evaluatie.
back to top