Overslaan en naar de inhoud gaan

Plan van aanpak en RI&E

Voorbeeldvragen voor in RI&E over ongewenst gedrag

Behalve het signaleren door ogen en oren open te houden, kan pestgedrag op de werkvloer blijken uit de RI&E (neem er dan wel vragen over op!). Verder kan pesten blijken uit het feit dat een gepeste medewerker zich meldt bij de preventiemedewerker of vertrouwenspersoon. Of dat een medewerker het pesten van een collega bespreekt met de preventiemedewerker. 

Om zichtbaar(der) te maken in hoeverre ongewenst gedrag voorkomt in je organisatie kan je vragen hierover opnemen in een medewerkersonderzoek.

De volgende vragen uit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) kan je daarvoor gebruiken: 

In welke mate heb je de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken gehad met:

  1. Ongewenste seksuele aandacht van klanten(of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.
  2. Ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s
  3. Intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.
  4. Intimidatie door leidinggevenden of collega’s
  5. Lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)
  6. Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s
  7. Pesten door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)
  8. Pesten door leidinggevenden of collega’s? antwoordopties: Nee, nooit;  Ja, een enkele keer; Ja, vaak; Ja, zeer vaak.

 

LET OP!

Door al deze 8 vragen te gebruiken kan je de organisatie goed vergelijken met de referentiepopulatie. Dit kan door te kijken op de overzichtspagina hierover of met de NEA benchmarktool: www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/nea. Voor het opnemen van de vragen uit de NEA geldt dat de antwoorden anoniem moeten worden verwerkt en de rapportage van de resultaten op groepsniveau moet plaatsvinden (door bijvoorbeeld de partij die het MTO uitvoert).

Pesten op het werk, korte film Geen Dienst

PDF Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Voor een goede aanpak moet u verschillende dingen doen, onder andere een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie maken.

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) legt u vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueert u deze risico’s. U onderzoekt hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang. Ook bekijkt u hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin u beschrijft welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Voor de RI&E kan de werkgever een gecertificeerde kerndeskundige inschakelen. Het is ook mogelijk om de RI&E zelf op te stellen. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet deze dan getoetst worden door een gecertificeerde deskundige. Bij minder dan 26 medewerkers kan een werkgever gebruik maken van een erkende branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden.

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. Dus ook als u maar weinig werknemers in dienst heeft. De Inspectie SZW controleert of u een RI&E en PvA heeft en of deze volledig zijn. Zijn de RI&E of het PvA onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen hierin opgenomen zijn? Dan kan de Inspectie hierop handhaven. Ontbreken de RI&E of het Plan van Aanpak voor uw bedrijf? Dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

Ook dient in het plan van aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het plan van aanpak aan te pakken.

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectie SZW zal naar het plan van aanpak vragen wanneer zij langskomen.

Lees meer informatie over het opstellen van het plan van aanpak op de website van Steunpunt RI&E.

back to top