Overslaan en naar de inhoud gaan

Anti-pestcoördinator (APC) & Aanspreekpunt pesten (AP)

Opleiding Anti-pestcoördinator (APC)

Deze cursus stoomt u helemaal klaar om het pesten binnen uw school aan te pakken, door middel van praktische tips, tools en kennis kunt u direct met het geleerde aan de slag.

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen.

Voor wie?

De opleiding tot aanspreekpunt pesten/anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals binnen het primair (PO) en voortgezet (VO) onderwijs.

Leerdoelen van de opleiding

 • Bent u in staat om pester beter te herkennen
 • De pestsituatie in kaart brengen
 • Opvangen van de leerling en/of ouder die te maken heeft met pestgedrag
 • Luisteren naar wat de leerling en/of ouder te vertellen heeft.
 • Zorgen dat schoolveiligheid (en specifiek pesten) regelmatig op de agenda staat.
 • Zorgen voor de ontwikkeling van schoolregels en afspraken (over pesten)
 • Zorgen dat schoolregels leven binnen de school.
 • Zorgen dat er op school een anti-pestprotocol is.
 • Zorgen dat er een sanctiebeleid is.
 • Klankbord voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel
 • Zorgen dat preventieve maatregelen worden genomen om de veiligheid op school vergroten.
 • Tools & handvatten om pesten en online pesten effectief aan te pakken 
 • Zicht hebben op de beleving van veiligheid, incidenten en mogelijke risico’s
 • U heeft zicht op welke activiteiten uw school voert om pesten duurzaam aan te pakken o.a. Week tegen Pesten
 • Zoeken naar en begeleiden bij oplossingen, zoals: Uitleg geven over hoe op school een pestprobleem wordt aangepakt.
 • Nazorg, checken of de afspraken zijn nagekomen en het pesten is gestopt.
 • Verwijzen

Aan het einde van de training beschik je over een 24 maanden planning als anti-pestcoördinator voor je eigen situatie. Je kunt hiermee gelijk aan de slag. Tijdens de terugkomdag bekijken en bespreken wij het implementatieproces en eventuele knelpunten. Daarnaast gaan wij tijdens de terugkomdag een stap dieper de complexiteit van de pestproblematiek in.

Inhoud dag 1 - Pesten

 • Wat is plagen? Wat is het pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten?
 • Wie pest er? Waarom wordt er gepest?
 • Wat zijn de rollen bij pesten
 • Vormen van pesten
 • Cijfers en feiten pesten
 • Wet Veiligheid op school
 • Wat houdt de functie anti-pestcoördinator in
 • Welke taken horen hierbij
 • Opvangen van de leerling en/of ouder die te maken heeft met pestgedrag
 • Luisteren naar wat de leerling en/of ouder te vertellen heeft.

Inhoud, dag 2 - Online Pesten

Dit dagdeel is gericht op preventie en bewustwording met als doel om online pesten te bestrijden. Het is namelijk belangrijk dat alle partijen online pesten (cyberpesten) leren herkennen, aanpakken en voorkomen gericht op preventie.

Onderwerpen 

 • Wat is online pesten (cyberpesten)?
 • Wat doet online pesten met iemand?
 • Wie pest er? Wordt uw kind gepest of is hij/zij misschien wel een meeloper of pester?
 • Soorten social media met risico's en gevaren
 • Wat is de rolverdeling in de aanpak van online pesten (driehoek: school, ouder, kind)?
 • Wat kan jij doen doen om jouw kind te leren omgaan met de risico's van de online wereld
 • Hoe kan ik met mijn kind in gesprek gaan

Planning

We sluiten deze opleiding af met een 24 maanden planning (concept plan van aanpak) voor de anti-pestcoördinator in de eigen school waarmee je gelijk aan de slag kunt. 

Inclusief 2 online sessies één-op-één (30 min.)

Na de training en voor de terugkomdag zijn er 2 online sessie van 30 minuten om met de trainer één-op-één te sparren.

De 1e sessie zal ca tussen de 5 -10 dagen na de training plaatsvinden

en de 2e na ca 15 - 20 dagen na de training.

Mocht een cursist eerder vastlopen dan kan de begeleidende sessie worden vervroegd.

Terugkomdag

De terugkomdag geeft de ruimte stil te staan bij het implementatieproces. Wat gaat lekker en wat gaat minder? Er is tevens alle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Wij gaan nu een stap verder de diepte in met name door te werken met praktijksituaties die als 'lastig' kunnen worden ervaren.

Praktische zaken

 • De opleiding anti-pestcoördinator(APC) wordt speciaal op maat gemaakt voor uw school
 • De maximale groepsgrootte is (bijvoorkeur) niet groter dan 8 deelnemers. 
 • Duur 2 bijeenkomsten van circa 6 uur per dag
 • Twee online één-op-één sessies (30 minuten)
 • Terugkombijeenkomst (6 uur)
 • De kosten voor de volledige opleiding en ondersteuning € 905,- per persoon (minimum aantal deelnemers 4) 
 • Dit bedrag is inclusief koffie, thee, uitgebreide lunch en toegang tot een online leeromgeving.
 • Er kunnen gedurende de gehele bijeenkomst vragen worden en/of kort gediscussieerd.
 • Op locatie mogelijk

* De tarieven zijn reis-, verblijf- en parkeerkosten.

Nazorg

Na de opleiding biedt BOLWERKen ondersteuning met de toegang tot het online platform met kennis- informatie en inspiratie zodat je ten alle tijden op de hoogte bent van de ontwikkelingen op jouw vakgebied gedurende 12 maanden. Na 12 maanden is het mogelijk om nog gebruik te blijven maken van de online omgeving voor € 99,- per jaar. Daarnaast zijn wij bezig met de ontwikkeling van extra ondersteunende materialen en zodra deze gereed zijn zullen wij jou hiervan op de hoogte brengen. Alles is er op gericht om jouw functie leuker en makkelijker te maken.

Ook is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een strippenkaart af te nemen voor meer één-op-één online coachings- of sparringssessies 

 

Pesten aanpakken is een complex probleem

Laura (25) werd gepest: ‘Ik voelde me alleen en machteloos'

Waarom pesten subjectief is

Dichter Shane Koyczan

Kinderen vaak uitgescholden en bedreigd op YouTube

Praten over pesten is super moeilijk

Wet veiligheid op school

De Wet Veiligheid op school (po en vo) verplicht scholen om zich in te spannen om pesten tegen te gaan en te zorgen voor een veilige school. Daarin staat dat scholen:

 1. Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren.
 2. Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
 3. De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.
  (Bron: Rijksoverheid)

Deze taken worden  o.a. ondergebracht bij:

IB'ers, mentoren, vertrouwenspersonen, docenten, teammanagers en zorgcoördinatoren.

Coördineren van anti-pestbeleid

Het coördineren van anti-pestbeleid staat in de Memorie van toelichting bij de wet beschreven als volgt:

 1. Beleidsadviezen geven naar aanleiding van de afhandeling van klachten, altijd met een preventieve werking.
 2. Als klankbord fungeren voor collega’s die vragen hebben over pesten en de aanpak ervan.

Om dit te doen is het noodzakelijk om zicht te hebben op de beleving van veiligheid van leerlingen, op klachten en incidenten en op veiligheidsrisico’s. Deskundigheid en kennis op het gebied van pesten is nodig om schoolintern te fungeren als klankbord. Voor het uitvoeren van coördinerende beleidstaken is steun en mandaat vanuit de schoolleiding onmisbaar.

Deze coördinerende taken kunnen bij ons alleen door een leidinggevende worden uitgevoerd. (Directeur po school).

Op veel scholen ligt de coördinatie van het veiligheidsbeleid bij de medewerker die ook eindverantwoordelijk is voor de veiligheid op school. In het basisonderwijs is dit meestal de (adjunct-)directeur, in het voortgezet onderwijs de directeur, de conrector of de veiligheidscoördinator. Gezien de veelheid, complexiteit en verantwoordelijkheid van het coördineren van anti-pestbeleid ligt het voor de hand deze taken bij een leidinggevende te beleggen.

Aanspreekpunt pesten

Uw school moet beschikken over iemand die aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten. Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het aanspreekpunt pesten eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school. Een aanspreekpunt pesten is laagdrempelig en daarom bij voorkeur een bekend gezicht in de school. Ervaring met opvang, begeleiding en gesprekstechnieken is wenselijk.U hoeft geen nieuwe functie te creëren zoals een anti-pestcoordinator. U kunt ervoor kiezen de taak bij een persoon te beleggen die al met soortgelijke taken is belast is.

Beide verplichte taken bij één persoon?

In de Memorie van toelichting bij de Wet Veiligheid op school wordt de vertrouwenspersoon genoemd – bij wijze van voorbeeld – voor het vervullen van beide taken. De vertrouwenspersoon is dan én het aanspreekpunt bij pesten én coördineert het anti-pestbeleid. Ook in de praktijk beleggen scholen beide taken bij een persoon, vaak een anti-pestcoördinator.

Het is niet verplicht om één persoon beide taken te laten doen. Wij adviseren om beide taken bij verschillende medewerkers onder te brengen. Niet alleen omdat vergelijkbare taken en verantwoordelijkheden al bij verschillende bestaande functionarissen liggen maar ook vanwege mogelijke taakconflicten.

Een voorbeeld van een taakconflict is wanneer concrete acties genomen moeten worden vanuit de coördinerende taken bij een pestprobleem. Bij het nemen van acties gericht op het vergroten van de schoolveiligheid worden meestal anderen betrokken. Het aanspreekpunt pesten onderneemt echter alleen acties die besproken zijn met en en gewenst zijn door de gepeste leerling (en ouders). Wil een gepeste leerling nog niemand betrekken dan geeft de vertrouwenspersoon voorrang aan de wens tot vertrouwelijkheid. Het uitvoeren van de coördinerende taken kan hierdoor in de knel komen.

Wij adviseren scholen om duidelijk in kaart te brengen wie op school welke veiligheidstaken uitvoert. En zorg voor een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende personen.

Aandachtspunten

 • Ga na of op uw school taken rond het opvangen en begeleiden van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag (inclusief pesten) al belegd zijn. Zo ja, dan is de wettelijke eis voor een aanspreekpunt pesten voorzien.
 • Ga na of op uw school taken over het coördineren van schoolveiligheidsbeleid en expliciet pestbeleid belegd zijn. Zo ja, dan is de wettelijke eis voor coördineren van anti-pestbeleid voorzien.
 • Belegt u de taken die horen bij het aanspreekpunt pesten niet bij de vertrouwenspersoon, pas dan de klachtenregeling aan zodat duidelijk wordt bij wie meldingen over pesten wel gedaan kunnen worden.
 • Als de coördinerende taken niet bij een leidinggevende medewerker worden belegd, dient de persoon die de taken uitvoert over voldoende mandaat te beschikken om beslissende beleidsmaatregelen te kunnen nemen.
 • Zorg dat leerlingen en ouders weten wie op school het aanspreekpunt pesten is en wie het anti-pestbeleid coördineert. De wet Veiligheid op school heeft tot doel dat pestproblemen op school op een juiste manier worden aangepakt.

 

back to top